Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapılaşmaya ilişkin kuralların belirlendiği yönetmelikte değişiklik yoluna gitti.Enerji Kimlik Belgesi, Tasarrruflu binalar, enerji verimliliği, enerji etüdü

Buna göre yeni projelerde ruhsat almak kolaylaşırken, etüt ve projelerin kanunlarda açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında başka bir kurumun onayına tabi tutulması veya belge istenmesi uygulamaları engellenecek.

Bütün yapılarda yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı, çevre ve enerji verimliliğine ilişkin olarak ilgili mevzuatın gerektirdiği tedbirlerin alınması zorunlu olacak.

Mevcut binalarda yapılacak ruhsat işlemlerinde binalarda enerji verimliliği kurallarına uyulması ve enerji kimlik belgesinin düzenlenmesi zorunluluğu getirilecek. Yönetmeliğin yayım tarihinden önce yapılan müracaatlar o tarihteki mevzuata göre sonuçlandırılacak. İmar denetimleri ve yıkım işlemleri bakanlığın taşra teşkilatlarınca yürütülecek.

Mevcut binalar için Enerji kimlik belgesi çıkarmak için son tarih 2017. Binalar için ideal enerji kimlik değeri “B” Sınıfı olarak nitelendiriliyor. Ancak B sınıfı almak her geçen gün zorlaşıyor. Yeni çıkan teknolojiler ve ürünlere göre  standartların ve yönetmeliklerin değişmesinden dolayı B sınıfı almak her geçen gün  zorlaşıyor ve daha maliyetli hale geliyor. O yüzden bir an önce enerji kimlik belgesi çıkartılması öneriliyor.

[success]

Onur Enerji mevcut binalara ve yeni binalara Enerji Kimlik Belgesi çıkartılması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı enerji şirketidir.

[/success]

 

Yönetmelikte Yapılacak Diğer değişiklikler şöyle:

‘Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, yapılaşmaya ilişkin uygulamaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen tanımlara göre gerçekleştirilmesini, bunların planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilmesini önlemeye yönelik düzenlemeler içeriyor.
Bu düzenlemeyle öngörülmeyen yapıların ortaya çıkması, kentsel alanların plansız ve estetikten yoksun gelişmesinin engellenmesi, şehirlerin gerekli donatı ayrılmaksızın yoğunlaştırılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
İmar uygulamalarının Bakanlıkça belirlenen genel hükümler doğrultusunda yapılmasını öngören yönetmeliğe göre, uygulamalar standartlara ve engellilerin toplumsal hayata tam katılımına uygun olarak hayata geçirilecek.

Otoparklar emsal dışı
Yapı düzenine ait tanımların yeniden yapıldığı yönetmelikle, imar planı ile belirlenen yapılaşma hakları, ölçüsüz ve kontrolsüz bir şekilde artırılamayacak. Özel mülkiyete ait alanlarda yeşil alanların korunması için plan kararı dışında betonlaşmaya izin verilmeyecek.
Çöp ayrıştırma bacaları, su depoları, su sarnıcı, gri su toplama havuzu ve kojenerasyon üniteleri, avlular, iç bahçeler, açık havuzlar, pergolalar, zemin terasları ile açık ve kapalı otoparklar taban alanı ve emsal hesabına dahil edilmeyecek.
Özel çevre koruma alanları, kıyı alanları, sit alanları ve orman alanları gibi korunan alanlara ilişkin planlarda emsal, taban alanı kat sayısı (TAKS), yapı yaklaşma mesafeleri ve kat sayısı belirlenmeden uygulama yapılamayacak ve ruhsat düzenlenemeyecek. Böylece, korunan alanlar idari düzenlemelere göre değil doğrudan plan kararlarına göre gelişecek.
Kat alanı kat sayısı (KAKS) yani ‘emsal’ ile ilgili ‘Yapının katlar alanı toplamının imar parseli alanına oranından elde edilen sayıdır’ tanımının yer aldığı yönetmelikle, alanların farklı amaçlarla kullanımının engellenmesi için emsal dışında kalan mekanlara, optimum büyüklük sınırı getiriliyor.

Kaçak inşaata ceza
Ruhsat yenileme başvurusu beş yıllık ruhsat süresi içinde yapılan yapılarda, idarelerin onay tarihi 5 yıllık ruhsat süresini geçse dahi, yenileme ruhsatının ilk ruhsat alma tarihindeki plan ve mevzuat hükümlerine göre verilmesi sağlanacak. 5 yıllık ruhsat süresi içinde ruhsat ve eklerine uygun olarak inşası tamamlanan ama bu sürede yapı kullanma izni düzenlenmeyen ruhsatı hükümsüz hale gelen yapıya, denetim raporu hazırlanmak koşuluyla yeniden ruhsat düzenlenmeksizin izin belgesi verilecek.
Mevcut yapılarla ilgili imar planı değişikliği yapılan alanlarda kalan binalarda yapı kullanma izni, ilk ruhsat alınan tarihteki plana göre verilecek. Aksi uygulama yapanlara para cezası verilebilecek.

Bürokrasi azalacak
Etüt ve projelerin kanunlarda açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında başka bir kurumun onayına tabi tutulması veya belge istenmesi uygulamaları engellenecek.
Ruhsat dosyasında var olan ya da elektronik ortamda erişilen belgelerle kanunda yer almayan belgeler yatırımcıdan istenmeyecek.

Tasarruflu binalar geliyor
Bütün yapılarda yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı, çevre ve enerji verimliliğine ilişkin olarak ilgili mevzuatın gerektirdiği tedbirlerin alınması zorunlu olacak.
Mevcut binalarda yapılacak ruhsat işlemlerinde binalarda enerji verimliliği kurallarına uyulması ve enerji kimlik belgesinin düzenlenmesi zorunluluğu getirilecek. Yönetmeliğin yayım tarihinden önce yapılan müracaatlar o tarihteki mevzuata göre sonuçlandırılacak. İmar denetimleri ve yıkım işlemleri bakanlığın taşra teşkilatlarınca yürütülecek.

Ruhsat süreci kısalacak
Gerekli belgeler elektronik ortamda alınabilecek, ruhsat süreci kısaltılacak. Yapılar, ruhsat ve eki projelere uygun olarak tamamlandığında, yapı kullanma izni düzenlenmesi aşamasında veya süre uzatımına yönelik ruhsat işlemlerinde, bütün maliklerin muvafakatinin aranmaması sağlanacak.
Etüt ve projelerin hem basılı olarak hem de elektronik ortamda düzenlenmesi, bu belgelerin ulusal coğrafi bilgi sistemine eklenmesi zorunluluk haline getirilecek. Ruhsat sonrasında verilmesinde mahsur olmayan belgelerle inşaata başlanılmasına engel teşkil etmeyen bazı projelerin yapı ruhsatı başvurusunda idareye verilmesi zorunluluğu kaldırılacak.

Kaynak: http://ekonomi.milliyet.com.tr/yeni-projelerde-ruhsat-almak/ekonomi/detay/1761362/default.htm