Güneş Enerjisine 600 Megawatt Sınırı

/, Yenilenebilir Enerji Habeleri/Güneş Enerjisine 600 Megawatt Sınırı

Güneş Enerjisine 600 Megawatt Sınırı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) kapsamında 31 Aralık 2013 tarihine kadar iletim sistemine bağlanacak YEK belgeli güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin toplam kurulu gücü 600 megavattan fazla olamayacak.

Ankara – Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapan Kanun, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

 

Yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretiminin teşvikini amaçlayan Kanuna göre, elektrik enerjisine yönelik kaynak alanlarının, ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak belirlenmesi, derecelendirilmesi, kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek. Belirlenen yenilenebilir kaynak alanları, imar planlarına re’sen işlenmek üzere Bakanlık tarafından ilgili mercilere bildirilecek.

Yasayla, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisleri için uygulanacak fiyatlar ”avro sent” yerine ”dolar sent” olarak tespit ediliyor.

 

Buna göre, yenilenebilir enerji kaynaklarından (YEK) elektrik üreten tesisler için ”YEK destekleme mekanizmasında” belirlenen fiyatlar şöyle:

 

-Hidroelektrik üretim tesisi için 7,3 dolar sent

-Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi için 7,3 dolar sent

-Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi için 10,5 dolar sent

-Biokütleye dayalı üretim tesisi için (çöp gazı dahil) 13,3 dolar sent

-Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi için 13,3 dolar sent

Kanunun yürürlüğe girdiği 18 Mayıs 2005 tarihinden 31 Aralık 2015 tarihine kadar işletmeye girmiş ya da girecek YEK destekleme mekanizmasına tabi üretim lisansı sahipleri için bu fiyatlar, 10 yıl süreyle uygulanacak. 31 Aralık 2015 tarihinde itibaren işletmeye girecek olan yenilenebilir enerji kaynağı üretim tesisleri için uygulanacak fiyatlar, bu fiyatları geçmeyecek şekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

 

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi ile birlikte yenilenebilir olmayan diğer enerji kaynaklarını kullanarak enerji üreten hibrit üretim tesisleri de bu destekleme kapsamında olacak.

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM), her fatura dönemi için YEK toplam bedelini ilan edecek ve tüketiciye elektrik enerjisi sağlayan tedarikçilerin ödeme yükümlülüğünü belirleyecek.

Muafiyetli üretim

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için başvuru yapılması, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile İçişleri Bakanlıkları ve DSİ’nin görüşleri alınarak Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. Hidroelektrik üretim tesisleri için su kullanım hakkının verilmesine DSİ’nin görüşünün alınması kaydıyla İl Özel İdareleri yetkili olacak.

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten gerçek ve tüzel kişiler için ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektriği dağıtım sistemine vermeleri halinde, belirlenen alım fiyatlarından 10 yıl süreyle faydalanabilecek.

 

Bu kapsamda dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisinin perakende satış lisansına haiz ilgili dağıtım şirketi tarafından satın alınması zorunlu olacak. İlgili şirketlerin satın aldıkları elektrik enerjisi, söz konusu dağıtım şirketlerince YEK Destekleme Mekanizması kapsamında üretilmiş ve sisteme verildiği kabul edilecek.

Yerli ürün kullanımı

Mekanik veya elektro-mekanik aksamı yurt içinde imal edilmiş olan tesisler için, YEK Destekleme Mekanizması kapsamında uygulanacak fiyatların dışında farklı bir destek daha uygulanacak.

 

Lisans sahibi tüzel kişilerin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve 31 Aralık 2015 tarihinden önce işletmeye giren üretim tesislerinde kullanılan mekanik veya elektro mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için belirtilen fiyatlara, üretim tesisisin işletmeye giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle kilovatsaatte 0,4-2,4 dolar sent arasında farklı bir destek daha verilecek.

Güneşe dayalı tesis

Bugünden itibaren 6 ay içerisinde, 31 Aralık 2015 tarihine kadar her yıl güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin bağlanabileceği trafo merkezleri ve bağlantı kapasiteleri, EİEİ ve TEİAŞ’ın teknik görüşleri alınarak Bakanlık tarafından belirlenip yayımlanacak. 31 Aralık 2015 tarihinden sonraki yıllara ait bağlantı kapasiteleri ve trafo merkezleri, ilki 1 Nisan 2014 tarihinde olmak üzere her yıl bakanlık tarafından belirlenecek ve yayımlanacak.

EPDK tarafından lisans başvuruları değerlendirilirken bağlantı görüşünün oluşturulması aşamasında, bu düzenleme kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine öncelik verilecek.

 

Güneş enerjisine dayalı lisans başvurularında standardına uygun ölçüm bulundurulması zorunlu olacak. Başvurularda, tesis sahasının malikinin lisans başvurusunda bulunması halinde aynı sahaya başka başvuru yapılamayacak. Aynı bölge veya aynı trafo merkez için birden fazla başvurunun bulunması halinde başvurular arasından ilan edilen kapasite kadar sisteme bağlanacak oranı belirlemek için TEİAŞ tarafından yasada belirtilen süreler boyunca uygulanmak üzere belirtilen fiyatların eksiltilmesi suretiyle yarışma yapılacak.

Yasayla, 31 Aralık 2013’e kadar iletim sistemine bağlanacak YEK belgeli güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin toplam kurulu gücü 600 megavattan fazla olamayacak. 31 Aralık 2013 tarihinden sonra iletim sistemine bağlanacak YEK belgeli güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin toplam kurulu gücünü belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Düzenleme kapsamındaki üretim tesisleri ile elektrik üretim ve dağıtımı yapılan diğer tesislerin lisansı kapsamında inceleme ve denetimi EPDK tarafından yapılacak. Gerektiğinde masrafları ilgililere ait olmak üzere yetkilendirilecek denetim şirketlerinden hizmet satın alınarak EPDK tarafından yaptırılabilecek.

 

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle işletmede olanlar dahil, 31 Aralık 2015 yılına kadar devreye alınacak üretim tesislerine, yatırım ve işletme dönemlerinin ilk 10 yılında, enerji nakil hatlarından izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedelleri için yüzde 85 indirim uygulanacak.

 

Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarında, muhafaza ormanlarında, yaban hayatı geliştirme sahalarında, özel çevre koruma bölgelerinde ilgili Bakanlığın, doğal SİT alanlarında ise ilgili koruma bölge kurulunun olumlu görüşü alınmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulmasına izin verilebilecek.

2018-07-04T17:35:17+00:00 13 10 2011|Haberler, Yenilenebilir Enerji Habeleri|